1

ALGEMENE VERKOOP- EN VERHUURVOORWAARDEN « SENTH CONCEPT »

1. IDENTITEIT VERKOPER-VERHUURDER

DE HEER THOMAS POLASTER,

handelend onder de handelsnaam “SENTH CONCEPT”,

met maatschappelijke zetel te BELGIË, 1547 BEVER, Akrenbos 48,

en gekend onder KBO / BTW nummer BE 0789.285.733

Telefoon: +32 (0)478/13.84.70

E-mail: info@senthconcept.be

2. TOEPASSINGSGEBIED

Huidige algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden (hierna : Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen SENTH CONCEPT (hierna: Verkoper-Verhuurder) of zijn aangestelden en een natuurlijke – of rechtspersoon (Hierna: Koper-Huurder).

Niet alleen zijn deze Voorwaarden integraal van toepassing op iedere prijsofferte en / of overeenkomst, ook zijn zij van toepassing op eventuele aanvullende – of vervolgopdrachten en op andere overeenkomsten die partijen zouden kunnen sluiten.

Deze Voorwaarden zijn essentieel voor de Verkoper-Verhuurder en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Koper-Huurder. Andere of tegengestelde algemene voorwaarden worden aldus voor niet-geschreven gehouden. Een stilzwijgen kan in geen enkel geval als een aanvaarding van andere algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Er kan enkel van onderhavige Voorwaarden worden afgeweken bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen partijen.

Het niet toepassen van een clausule, die in onderhavige Voorwaarden werd opgesteld, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de Verkoper-Verhuurder om onderhavige Voorwaarden te doen gelden.

Deze Voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden aan die eigen zijn aan elke contractuele verhouding.

De Verkoper-Verhuurder behoudt zich in elk geval het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. De Koper-Huurder kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Verkoper-Verhuurder vragen, die deze onverwijld aan de Koper-Huurder overmaakt.

3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De Koper-Huurder wordt geacht de Voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht of het aanvaarden van een prijsofferte, ongeacht of dat op papier, telefonisch of online (vb. via e-mail) gebeurt.

4. BESTELLINGEN EN PRIJSOFFERTES

4.1 Bestellingen en / of opdrachten worden steeds voorafgegaan door een gedetailleerde prijsofferte.

4.2. Voordat een prijsofferte wordt uitgebracht, verstrekt de Koper-Huurder aan de Verkoper-Verhuurder alle met het uitvoeren van de bestelling en / of opdracht verband houdende relevante, juiste en volledige informatie. In het bijzonder (niet-limitatief) dient de Koper-Huurder bij prijsaanvraag het volgende aan de Verkoper-Verhuurder ter kennis te geven : (i) de al dan niet aanwezigheid van harde lagen in de ondergrond of aan de oppervlakte, zoals beton; (ii) de aard van het terrein, meer bepaald de aanwezigheid van hoogteverschillen en / of of het terrein over de nodige weerstand beschikt voor de verankering van haringen, hetgeen niet het geval is bij moerassige of zandige bodem. De Verkoper-Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, dewelke hem door de Koper-Huurder wordt overgemaakt.

4.3. De prijsoffertes opgesteld door de Verkoper-Verhuurder zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, grondstoffen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de overeenkomst tussen partijen wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Verkoper-Verhuurder zich uitdrukkelijk het recht voor zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

4.4. De prijsoffertes van de Verkoper-Verhuurder worden vrijblijvend opgemaakt.

Door de aanvaarding van de prijsofferte, ongeacht of dit mits ondertekening op papier of elektronisch (bv. bij e-mail) gebeurt, verbindt de Koper-Huurder zich tot de aankoop en / of de huur van de daarin vermelde goederen en / of (bijhorende) materialen, en dit – in geval van huur – voor de huurperiode zoals beschreven in de prijsofferte. Ook iedere, zelfs gedeeltelijke betaling onder welke vorm ook, bv. bij wijze van voorschot, geldt als een aankoop- of huurbevestiging vanwege de Koper-Huurder.

De prijsoffertes zijn evenwel slechts bindend voor de Verkoper-Verhuurder na zijn schriftelijke bevestiging en / of het aanvatten van de prestaties én na betaling van het gevraagde voorschot door de Koper-Huurder.

4.5. De geldigheidsduur van de prijsoffertes overstijgt in geen geval de periode van 30 (dertig) kalenderdagen na offertedatum. 2

4.6. Elke wijziging van de bestelling en / of de opdracht door de Koper-Huurder na aanvaarding van de prijsofferte dient schriftelijk bij e-mail aan de Verkoper-Verhuurder te worden medegedeeld en dit ten laatste 8 (acht) kalenderdagen voor leveringsdatum, waarna de Verkoper-Verhuurder de mogelijkheid tot wijziging van de bestelling en / of de opdracht zal nagaan – zonder hieromtrent evenwel garanties te kunnen bieden.

Aanvullende en / of gewijzigde bestellingen en / of opdrachten door of namens de Koper-Huurder na aanvaarding van de prijsofferte, die resulteren in een hogere prijs op basis van nacalculatie, worden aan de Koper-Huurder afzonderlijk als meerkost / supplement in rekening gebracht.

Ook behoudt de Verkoper-Verhuurder zich het recht tot verrekening voor, indien de informatie die de Koper-Huurder heeft verleend opdat de Verkoper-Verhuurder een prijsofferte zou kunnen opstellen, bij uitvoering niet correct of onvolledig blijkt te zijn.

5. DE OVEREENKOMST

De verkoop- of verhuurovereenkomst tussen partijen komt tot stand door het plaatsen van een bestelling en / of het geven van een opdracht door de Koper-Huurder (schriftelijk, telefonisch of elektronisch – bv. via e-mail) én de aanvaarding van de bestelling en / of de opdracht door de Verkoper-Verhuurder, dan wel door de schriftelijke aanvaarding (op papier of elektronisch – bv. bij e-mail) van de prijsofferte door de Koper-Huurder én door de Verkoper-Verhuurder. De verkoop- of verhuurovereenkomst kan ook mondeling tot stand komen, in die zin dat de Verkoper-Verhuurder levering aanvat en de Koper-Huurder zich hiertegen niet verzet.

De verkoop- of verhuurovereenkomst kan evenwel enkel tot stand komen na creditering van het gevraagde voorschot op rekening van de Verkoper-Verhuurder, tenzij in geval van andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen.

Indien de verkoop- of verhuurovereenkomst tot stand komt tussen de Verkoper-Verhuurder en twee of meer Kopers-Huurders, dan zijn die Kopers-Huurders jegens de Verkoper-Verhuurder hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor de nakoming van hun verplichtingen onder deze overeenkomst.

6. DE LEVERINGS- EN VERHUURVOORWAARDEN

6.1. VERKOOPOVEREENKOMST – De leveringstermijn wordt bij wijze van inlichting verstrekt en bindt de Verkoper niet. De Verkoper neemt een inspanningsverbintenis op zich. Mogelijke vertraging in levering geeft de Koper geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.

De Verkoper verbindt zich tot levering binnen een redelijke termijn, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Koper en van de concrete – al dan niet externe – omstandigheden.

Ten aanzien van consumenten verbindt de Verkoper zich tot een levering binnen de 50 (vijftig) werkdagen vanaf datum van creditering van het voorschot op diens rekening (of bij gebreke aan een voorschot, vanaf datum van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen), dit in afwijking van artikel VI.43 WER en behoudens andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen.

De leveringstermijn wordt steeds geschorst wanneer de betalingsvoorwaarden door de Koper niet worden gerespecteerd.

Iedere wijziging aan een bestelling in uitvoering op verzoek van de Koper doet – na aanvaarding ervan door de Verkoper – steeds een nieuwe leveringstermijn lopen.

Voor elk geval van overmacht bij de Verkoper of zijn leveranciers wordt daarenboven de leveringstermijn evenredig verlengd, zonder dat de Koper enige schadevergoeding van de Verkoper kan eisen, noch de overeenkomst lastens de Verkoper kan laten ontbinden.

Als de Verkoper gebonden is aan een specifieke termijn of deadline, die de Verkoper moet respecteren, dan maakt de Koper daar schriftelijk melding van voorafgaand aan de bestelling, opdat de Verkoper ondubbelzinnig op de hoogte is daarvan en schriftelijk kan instemmen met deze resultaatsverbintenis, die een uitzondering vormt.

6.2. VERHUUROVEREENKOMST – De gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen worden door de Verhuurder ter plaatse gebracht, gemonteerd, gedemonteerd en terug opgehaald. Het tijdstip en de plaats van aflevering, montage, demontage en ophaling worden door de Huurder op het ogenblik van de prijsaanvraag aan de Verhuurder gecommuniceerd. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor foutieve afleveringen en montages ten gevolge van onvolledige of onjuiste adresgegevens.

De Verhuurder verbindt zich ertoe om de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen af te leveren en op te halen op het opgegeven tijdstip en adres. Het betreft evenwel een inspanningsverbintenis. De aflevering en ophaling is namelijk afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Huurder en van concrete (al dan niet externe) omstandigheden (bv. toelevering van de vloer, weersomstandigheden,…). De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de Huurder geleden schade, van welke aard ook, ingevolge het niet tijdig afleveren of ophalen. Mogelijke vertraging in aflevering of ophaling geeft de Huurder daarenboven geen recht op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verhuurder.

Worden door de Verhuurder als meerkost / supplement overeenkomstig artikel 8 van voorliggende Overeenkomst aangerekend :

– De wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten de verantwoordelijkheid van de Verhuurder, niet kan worden afgeleverd of opgehaald op het afgesproken tijdstip en;

– Iedere vertraging bij demontage die te wijten is aan het niet volledig vrijmaken van het terrein en / of de tent.

De Huurder dient bij aflevering ter plaatse aanwezig te zijn om (i) de plek van montage aan te wijzen en (ii) alle vragen te beantwoorden betreffende de toelatingen en gevaren op het terrein. Indien de Huurder afwezig is bij de aflevering, zal de 3

Verhuurder de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen niet ter plaatse afleveren en monteren, dit om diefstal en andere risico’s te vermijden. De Huurder kan in zulk geval geen aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verhuurder, noch op een schadevergoeding vanwege de Verhuurder. De Verhuurder zal evenwel de extra transport- en verplaatsingskosten als meerkost / supplement overeenkomstig artikel 8 van voorliggende Voorwaarden kunnen doorrekenen aan de Huurder.

Indien de stabiliteit van de structuren van de Verhuurder wordt verzekerd door in de bodem verankerde haringen of door op de bodem gedeponeerde dode gewichten, dient de Huurder zich – al dan niet bij een bevoegde instantie – te informeren over de gebeurlijke risico’s op beschadiging van ondergrondse gas-, water-, elektriciteit-, telefoonleidingen,… Alle aan het terrein en de uitrusting veroorzaakte schade, ten gevolge van onvolledige of verkeerde informatie vanwege de Huurder, vallen uitsluitend ten laste van de Huurder.

De bodem dient volledig vrijgemaakt en proper te zijn en mag geen niveauverschil vertonen, behalve datgene/diegene dat/die bij het afsluiten van de overeenkomst werd(en) gesignaleerd. Bovendien dient het terrein vlot bereikbaar te zijn voor het transport van de Verhuurder.

De Huurder dient ook te beschikken over de minimale ruimte voor het type goederen en / of (bijhorende) materialen dat hij huurt. (Haringen dienen minstens één meter in de grond te zitten en rond de tentoppervlakte moet een veiligheidszone van minstens 3 meter gerespecteerd worden.) Indien de Huurder zelf opmetingen uitvoert, zonder tussenkomst van de Verhuurder, en bij montage zou blijken dat de beschikbare ruimte voor het monteren van de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen onvoldoende is, is de Huurder alsnog de volledige huurprijs verschuldigd aan de Verhuurder.

De Verhuurder of zijn aangestelden dienen gedurende de huurperiode permanent over de mogelijkheid tot toegang tot de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen te beschikken, zowel overdag als ’s nachts. Tijdens evenementen zullen er bv. toegangspassen ter beschikking van de Verhuurder en / of zijn aangestelden worden gesteld.

Het is de Huurder niet toegestaan de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen naar een andere locatie te vervoeren of de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen zelf – volledig of gedeeltelijk – te demonteren. Schade ten gevolge van inbreuk(en) op deze clausule, valt exclusief ten laste van de Huurder.

Indien de Huurder afwezig is bij de demontage en ophaling door de Verhuurder, en de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen zouden niet toegankelijk zijn voor de Verhuurder, dan zal de Verhuurder op een later tijdstip ter ophaling terugkomen, dit in overleg met de Huurder. In zulk geval loopt de huurperiode door en blijft de Huurder volledige verantwoordelijk voor de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen en voor de betaling van de huurprijs voor de bijkomende huurperiode.

7. AANVAARDING VAN DE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN EN HET FORMULEREN VAN KLACHTEN

7.1. VERKOOPOVEREENKOMST – De Koper wordt geacht de geleverde goederen te aanvaarden, tenzij in geval van klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Verkoper binnen de 8 (acht) kalenderdagen vanaf levering (voor de zichtbare gebreken) of vanaf datum van ontdekking van het gebrek (voor de verborgen gebreken), dit op straffe van verval van verhaal. De Koper moet de klacht uitgebreid en schriftelijk motiveren. Alle klachten die niet aan voormelde vereisten voldoen, worden voor niet-bestaande gehouden.

In de hypothese van een verborgen gebrek dient de Koper het gebrekkig goed op zijn eigen kosten en risico naar de Verhuurder te brengen. Indien de klacht van de koper gegrond zou blijken, zal de Verkoper het goed na herstelling of vervanging op zijn kosten naar de Koper terugbrengen. Consumenten die een beroep doen op de wettelijke garantieregeling voor verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen een termijn van 2 (twee) kalendermaanden na de ontdekking van het verborgen gebrek de Verkoper hiervan in kennis te stellen, dit op straffe van verval van verhaal.

In elk geval is de door de Verkoper verstrekte waarborg voor gebreken beperkt tot de waarborg die hem door zijn leverancier(s) wordt verstrekt.

7.2. VERHUUROVEREENKOMST – De gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen worden in perfecte staat en zonder enige gebreken aan de Huurder ter beschikking gesteld, behoudens in geval van afwijkende bepalingen op het afleveringsbewijs. De Huurder heeft met andere woorden een controleplicht bij de montage van de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen.

Dit afleveringsbewijs wordt door partijen bij aanvang van de Huur ondertekend, wanneer de Huurder de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen in ontvangst neemt.

Bij afwezigheid van de Huurder bij aflevering, geldt de handtekening van de Verhuurder of zijn aangestelden.

De opmerkingen van de Huurder in verband met eventuele gebreken aan de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen moeten aldus uiterlijk bij aflevering aan de Verhuurder ter kennis worden gegeven. Alle latere opmerkingen zijn onontvankelijk en worden voor niet-bestaande gehouden.

8. PRIJS

8.1. De prijs die door de Verkoper-Verhuurder wordt vermeld omvat de aankoop – huur van de goederen en / of (bijhorende) materialen, de montage- en demontagekosten, maar is steeds exclusief (i) de transportkosten en (ii) de BTW of enige andere belasting, behoudens in geval van andersluidende voorafgaande schriftelijke afspraken tussen partijen. De prijzen worden steeds weergegeven in euro. 4

Alle transportkosten worden door de Verkoper-Verhuurder als meerkost / supplement aangerekend a rato van 0,75 EUR per km (bij verplaatsingen met een personenwagen / 4×4) en a rato van 1,10 EUR per km (bij verplaatsingen met een vrachtwagen), telkens enkele rit vanaf de locatie van de maatschappelijke zetel van de Verkoper-Verhuurder. (Bij levering op bv. 40 km afstand van de maatschappelijke zetel van de Verkoper-Verhuurder, zal de Verkoper-Verhuurder bij de verplaatsing met een personenwagen / 4×4 een supplement van 60 EUR in rekening kunnen brengen, te weten 2 x 40 km of 80 x 0,75 EUR.)

8.2. Andere onkosten – zoals daar niet-limitatief zijn: nutteloze verplaatsingen, supplementen of meerkosten, inningskosten, kosten van vertraging ter plaatse te wijten aan de Koper-Huurder, … – worden afzonderlijk en in detail aan de Koper-Huurder aangerekend.

Wachturen of kosten van vertraging zullen als meerkost / supplement a rato van 50,00 EUR per persoon per begonnen uur, exclusief BTW aan de Huurder in rekening kunnen worden gebracht.

Nutteloze verplaatsingen worden steeds aan een forfaitair bedrag van 150 EUR per nutteloze rit (heen en weer) aangerekend. De Verkoper-Verhuurder behoudt zich evenwel te allen tijde en in alle gevallen uitdrukkelijk het recht voor om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

8.3. De Koper-Huurder is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van de Verkoper-Verhuurder.

9. BETALING

De prijs is als volgt betaalbaar en opeisbaar en wordt op die manier door de Koper-Huurder aan de Verkoper-Verhuurder betaald, behoudens in geval van andersluidende voorafgaande schriftelijke afspraken tussen partijen:

De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Verkoper-Verhuurder als via overschrijving op de bankrekening van de Verkoper-Verhuurder, zoals vermeld op de prijsofferte en factuur.

De overeenkomst zal pas defintief tot stand komen na de betaling van een voorschot van minstens 50% van de totale waarde van de overeenkomst (desgevallend offerteprijs) inclusief BTW, behoudens in geval van andersluidende voorafgaande schriftelijke afspraken tussen partijen. De datum van creditering van het voorschot op de bankrekening van de Verkoper-Verhuurder geldt als datum van betaling.

Het saldo van de overeenkomst zal voor de levering van de gekochte of gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen worden gefactureerd én betaald.

De Verkoper-Verhuurder behoudt zich het recht voor om de levering uit te stellen, mocht de Koper-Huurder niet tijdig aan voormelde betaalverplichtingen hebben voldaan, zonder dat dit de Koper-Huurder recht geeft op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper-Verhuurder of op een schadevergoeding vanwege de Verkoper-Verhuurder.

De facturen van de Verkoper-Verhuurder vervallen in elk geval door verloop van 8 (acht) kalenderdagen volgend op factuurdatum. Iedere andersluidende regeling moet voorafgaandelijk en schriftelijk worden overeengekomen tussen partijen.

Alle door de Koper-Huurder gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van – respectievelijk – eventueel verschuldigde intresten, schadebeding en kosten en vervolgens ter afdoening van de hoofdsom van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de Koper-Huurder dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.

Iedere afwijking op deze regel is een loutere gunstmaatregel, die geen enkele nadelige erkentenis in hoofde van de Verkoper-Verhuurder kan uitmaken. Uit deze gunstmaatregel komt nooit een recht in hoofde van de Koper-Huurder tot stand.

10. LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING

Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 12% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding van 10% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 250 EUR. Eventuele andere openstaande facturen worden tevens onmiddellijk opeisbaar.

De Verkoper-Verhuurder behoudt zich het recht voor om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Koper-Huurder komen dan alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard ook, die de Verkoper-Verhuurder als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Koper-Huurder heeft moeten maken.

Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Verkoper-Verhuurder, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of zelfs te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een aangetekende brief aan de Koper-Huurder. De Verkoper-Verhuurder neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Koper-Huurder door de opschorting of de beëindiging van de overeenkomst zou komen te ondervinden en de Koper-Huurder zal ter zake geen vordering hebben op de Verkoper-Verhuurder.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

11. DE FACTUUR EN HET FACTUURPROTEST

11.1. De Koper-Huurder verklaart zich ermee akkoord dat de factuur zowel per gewone post als per e-mail mag worden bezorgd. 5

11.2. Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Koper-Huurder die een prijsaanvraag plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, blijft zelf hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor de betaling van de onbetaald gebleven vervallen factuur, zelfs indien de Verkoper-Verhuurder zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft.

11.3. De Koper-Huurder moet elk protest van factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper-Verhuurder, binnen de 8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van onontvankelijkheid en verval van verhaal. De Koper-Huurder moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Gebrek aan protest binnen hiervoor vermelde termijn zal onherroepelijk gekwalificeerd worden als een aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en aanrekening daarvan.

11.4. Een commerciële geste brengt geen enkele nadelige erkentenis in hoofde van Verkoper-Verhuurder met zich mee.

11.5. Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken, noch geprotesteerd worden.

12. DE KOOPOVEREENKOMST : EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERDRACHT

12.1. De geleverde goederen en / of (bijhorende) materialen blijven te allen tijde eigendom van de Verkoper, zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd, tot op het ogenblik van de gehele betaling van de prijs, de intresten, de eventuele kosten en de belastingen door de Koper.

Bij gebrek aan betaling conform artikel 9 van voorliggende Voorwaarden verbindt de Koper zich ertoe om de goederen op eerste verzoek aan de Verkoper te restitueren. Tot op dat ogenblik kan de Verkoper er vrij over beschikken en zal de Koper de goederen niet kunnen verpanden, vervreemden of aan een derde één of ander recht daarop verlenen. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement, voor zover de goederen zich in natura bij de Koper bevinden, die zich ertoe verbindt de goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Verkoper te bewaren.

12.2. Voor overeenkomsten waarbij de Verkoper de goederen en / of (bijhorende) materialen opstuurt naar een consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat evenwel over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden, onderminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder. Artikel VI.44 WER vindt hier integraal toepassing.

Ten aanzien van niet-consumenten wordt het risico van verlies of beschadiging van de goederen overgedragen op het moment van de verzending van de goederen en / of (bijhorende) materialen naar de Koper en wordt het vervoer en de levering aldus uitgevoerd op uitsluitend risico van de Koper.

13. DE VERHUUROVEREENKOMST : BEWARINGS- EN RESTITUTIEPLICHT

13.1. De gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen blijven te allen tijde eigendom van de Verhuurder. De Huurder kan de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen aldus niet verpanden, vervreemden of aan een derde één of ander recht daarop verlenen.

13.2. De Huurder heeft gedurende de volledige huurperiode de plicht om de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen te bewaren als een goede huisvader, en dit totdat de Verhuurder de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen opnieuw in ontvangst heeft genomen.

De Huurder is dus verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen. De Huurder zal alle acties ondernemen om schade te voorkomen.

De Huurder zal onder andere vereiste maatregelen treffen :

– om vandalisme en diefstal te vermijden;

– in het kader van brandpreventie : signalisatie, blusmateriaal, noodoproep, door het publiek te respecteren politiemaatregelen,…; Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder en / of in de gehuurde goederen; Onder hittebronnen wordt (niet-limitatief) verstaan : barbecue op gas of kolen, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven, kampvuren en dergelijke; Er moet minstens een veiligsheidszone van vijftien meter rond de gehuurde goederen worden gerespecteerd, wegens de mogelijke schade aan de coating van de gehuurde goederen;

– in geval van sneeuw onmiddellijk een verwarmingsapparaat in werking te stellen (dat noodzakelijk is om de sneeuw permanent te doen smelten); Indien er meer dan drie centimeter sneeuw komt te liggen, is er gevaar voor inzakking;

– om in geval van onweer of kwaad opzet (i) iedere koord van de tent(en) opnieuw te kunnen aanspannen en / of (ii) de haringen dieper te verankeren of deze achtereenvolgens te verplaatsen, indien dit noodzakelijk of aangewezen zou zijn; Hij dient de Verhuurder hier bovendien zo snel als mogelijk van op de hoogte te brengen.;

– …

De Huurder zal aansprakelijk worden gesteld voor de door de niet-naleving van deze clausule teweeggebrachte schade.

Het is de Huurder verboden om aan de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen reparaties uit te voeren, dan wel vervangende onderdelen en / of andere vervangingen aan te brengen. Het is de Huurder in het bijzonder verboden om in het houtwerk en de dekzeilen te nagelen, nieten, schroeven of zagen, stickers of plakband aan te brengen, deze te beschilderen, of deze op duurzame wijze te markeren, de reclame van de Verhuurder te verbergen of weg te halen,…, tenzij in geval van 6

andersluidende voorafgaande schriftelijke afspraken tussen partijen. In voorkomend geval zullen de schoonmaakkosten of de kosten van herstel als meerkost / supplement overeenkomstig artikel 8 van voorliggende Voorwaarden aan de Huurder in rekening worden gebracht.

13.3. De Huurder verbindt zich tot teruggave van de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen, in goede staat van onderhoud en in onberispelijke staat van netheid. In voorkomend geval zullen de kosten van onderhoud en reiniging als meerkost / supplement overeenkomstig artikel 8 van voorliggende Voorwaarden aan de Huurder in rekening worden gebracht.

13.4. Het is de Huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven, tenzij in geval van voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Verhuurder.

13.5. Indien de Huurder na het verstrijken van de huurtermijn de goederen en / of (bijhorende) materialen niet aan de Verhuurder heeft terugbezorgd, dan heeft de Verhuurder het recht om alle daaruit voortvloeiende schade / kosten door te rekenen aan de Huurder, alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen terug in het bezit van de Verhuurder zijn.

14. ANNULEREN VAN DE OVEREENKOMST

14.1. Ingeval de Koper-Huurder de overeenkomst eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit onverwijld aan de Verkoper-Verhuurder ter kennis geven bij aangetekend schrijven (essentiële vormvereiste).

Ingeval van eenzijdige annulering van het geheel of een gedeelte van de overeenkomst door de Koper-Huurder, om welke reden ook, en dit meer dan 15 (vijftien) kalenderdagen voor geplande leveringsdatum (de datum van aangetekende zending geldt als bewijs), is de Koper-Huurder een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de waarde van (het weggevallen deel van) de overeenkomst, steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten, de reeds uitgevoerde prestaties en mits verrekening van de stand van de voorbereidende werkzaamheden tot op dag van annulering.

Ingeval van eenzijdige annulering van het geheel of een gedeelte van de overeenkomst door de Koper-Huurder, om welke reden ook, en dit gelijk aan of minder dan 15 (vijftien) kalenderdagen voor geplande leveringsdatum (de datum van aangetekende zending geldt als bewijs), is de Koper-Huurder een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 75% van de waarde van (het weggevallen deel van) de overeenkomst, steeds met een minimum van 500 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten, de reeds uitgevoerde prestaties en mits verrekening van de stand van de voorbereidende werkzaamheden tot op dag van annulering.

De Verkoper-Verhuurder behoudt zich evenwel te allen tijde en in alle gevallen uitdrukkelijk het recht voor om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

De Verkoper-Verhuurder kan door de Koper-Huurder betaalde voorschotten behouden in vergoeding van de door hem geleden schade. De Verkoper-Verhuurder is in zulk geval niet tot terugbetaling gehouden.

14.2. Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

15. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde beëindigen in onderling overleg.

De Verkoper-Verhuurder kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen, zonder aan de Koper-Huurder een vergoeding verschuldigd te zijn, en kan de goederen en / of (bijhorende) materialen – waar deze zich ook nog mogen bevinden – terug ophalen, zonder voorafgaandelijke aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst, in geval:

a. van laattijdige of niet-betaling (van onder meer het voorschot) door de Koper-Huurder;

b. van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Koper-Huurder;

c. de Koper-Huurder in gebreke blijft een beding uit de huurovereenkomst te eerbiedigen of verbintenissen na te komen;

d. van elke willekeurige omstandigheid die de uitvoering van de verbintenissen zodanig zou verzwaren dat er onverwacht onevenwicht zou ontstaan tussen de wederzijdse prestaties.

De Verkoper-Verhuurder stuurt in deze gevallen een aangetekende brief naar de Koper-Huurder, waarin hij de overeenkomst definitief beëindigt. De datum van verzending van de aangetekende brief geldt dan als datum van beëindiging van overeenkomst.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1. VAN TOEPASSING OP ALLE OVEREENKOMSTEN 7

De Verkoper-Verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor de directe gevolgen van onopzettelijke gebeurtenissen of gevallen van overmacht, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of verstoren.

De Verkoper-Verhuurder is jegens de Koper-Huurder slechts aansprakelijk voor de door de Koper-Huurder geleden directe schade als gevolg van de door de Verkoper-Verhuurder geleverde prestaties, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet, fraude of bedrog van de Verkoper-Verhuurder.

Enkel ten aanzien van consumenten is de Verkoper-Verhuurder eveneens aansprakelijk voor directe schade als gevolg van de door de Verkoper-Verhuurder geleverde prestaties, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door grove fout of nalatigheid van de Verkoper-Verhuurder.

De Verkoper-Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade en / of indirect verlies, zoals niet-limitatief opgesomd : gederfde winst, gemiste besparingen, het verlies van klanten, verminderde goodwill, imagoschade,…

De Verkoper-Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazon, bestrating,… De Koper-Huurder dient de Verkoper-Verhuurder bovendien te informeren over de ligging van kabels en leidingen (al dan niet onder de grond), buizen, putten en / of andere aan het oog onttrokken constructies. Alle aan het terrein en de uitrusting veroorzaakte schade, ten gevolge van onvolledige of verkeerde informatie vanwege de Koper-Huurder, vallen uitsluitend ten laste van de Koper-Huurder.

De Verkoper-Verhuurder is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van het vasthechten van tenten aan een bestaande vaste muur of een TRUSS-Constructie. Dergelijke constructies worden steeds opgezet onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper-Huurder.

De Verkoper-Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor breuk, defect of beschadiging aan goederen en / of materialen van de Koper-Huurder. De kost van gebeurlijke schade aan deze goederen en / of materialen valt ten laste van de Koper-Huurder. Noch kan de Verkoper-Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van het door de Koper-Huurder ter beschikking gestelde materiaal, behoudens in geval van opzet, fraude of bedrog. Uitsluitend ten aanzien van consumenten, tevens in geval van grove fout of nalatigheid van de Verkoper-Verhuurder.

De aansprakelijkheid van de Verkoper-Verhuurder – in het geval dat een bezwaar gegrond zou zijn – beperkt zich in elk geval tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Koper-Huurder, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval de waarde van de geleverde goederen en / of huurwaarde overschrijden.

De Verkoper-Verhuurder is nooit aansprakelijk voor (in)directe schade van derden. De Koper-Huurder vrijwaart de Verkoper-Verhuurder tegen aanspraken van derden ter zake van schade die voortvloeit uit het leveren van de goederen en / of verhuren van goederen door de Verkoper-Verhuurder, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

16.2. VAN TOEPASSING OP VERKOOPOVEREENKOMSTEN

De Verkoper kan door de Koper in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de fouten en tekortkomingen van anderen. De Verkoper is aldus niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het werk (of de aanpassingen aan de geleverde goederen en / of (bijhorende) materialen) van een derde of van de Koper zelf, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit. In zulk geval zal de door de Verkoper verstrekte waarborg vervallen.

Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zijn de verplichtingen van de Verkoper uitsluitend beperkt tot het vervangen of het gratis herstellen van de geleverde goederen of gebrekkige onderdelen daarvan, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is, uit welke hoofde ook.

16.3. VAN TOEPASSING OP VERHUUROVEREENKOMSTEN

De Huurder verklaart volledig door de Verhuurder te zijn geïnformeerd over de toepassings- en gebruiksvoorwaarden van de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen. De Verhuurder is bijgevolg niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de gehuurde goederen en / of (bijhorende) materialen door de Huurder, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of iedere kwaliteitsvermindering van het materiaal (door welke oorzaak ook, zelfs door toeval of overmacht) van de hem toevertrouwde gehuurde goederen en / of het (bijhorende) materialen. In voorkomend geval zullen de hieraan gekoppelde kosten worden doorgerekend aan de Huurder, die deze moet voldoen binnen de 8 (acht) kalenderdagen vanaf het schadeverwekkend feit.

De Verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt door storm of ongevallen (met personen) veroorzaakt door de Huurder zelf, ongeacht of deze zich binnen of buiten de gehuurde goederen voordoen. De Huurder dient zich hier zelf voor te laten verzekeren. Ook dient de Huurder zelf alle nodige toelatingen en vergunningen aan te vragen, dit onder uitsluiting van aansprakelijkheid van de Verhuurder.

17. OVERMACHT

Ingeval de Verkoper-Verhuurder de overeenkomst – tijdelijk of definitief – niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) stakingen, rellen, ongevallen, ziekte, andere catastrofen, brand, diefstallen, hoogwater, storm, sneeuw of andere weersomstandigheden, vernietiging of verlies van materiaal tijdens transport, voorraadproblemen of overmacht bij de leverancier, materiaalbreuk of om het even welk evenement waarover de Verkoper-Verhuurder geen controle heeft, geeft dit de Koper-Huurder geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper-Verhuurder, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper-Verhuurder. 8

De Verkoper-Verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor om – in geval van overmacht – de overeenkomst met de Koper-Huurder te beëindigen, zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Koper-Huurder verschuldigd te zijn.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

18. PRIVACY

De Verkoper-Verhuurder verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Koper-Huurder exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst.

De Verkoper-Verhuurder behandelt de persoonsgegevens van de Koper-Huurder met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper-Huurder.

Conform de Privacywet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 heeft de Koper-Huurder op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

De privacyverklaring van de Verkoper-Verhuurder wordt als bijlage aan onderhavige Voorwaarden toegevoegd en is eveneens terug te vinden via www.senthconcept.be.

19. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige Voorwaarden brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige Voorwaarden met zich mee.

Partijen verbinden zich ertoe om een nietige bepaling desgevallend te vervangen door een geldige bepaling, die zo nauw mogelijk bij de bedoeling der partijen aansluit.

20. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is toepasselijk op alle overeenkomsten tussen partijen.

Bij geschillen in het kader van een overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel uitsluitend bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de Koper-Huurder of de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.

In het geval van bevoegdheid van de vrederechter, is deze van het kanton Halle exclusief bevoegd.